Archive for May 12, 2012

تلواسه ی خبر

اضطراب درخت ها

پرنده و وحش

تلواسه ی سایه ها

سایه های سرآسیمه

گریز   گریز   گریز

از جغدجیغ ترن در دل کوهستان


دختر بی پا

با پاهایش در دست

سرنوشت می بافد


[رادیو بی خبر    می خواند]


ترن با اجساد زنده اش

در گور تونل

گور را می شکافد و گم    در گور می شود


رادیو     خبر را می خواند.

 

حسین دانائی

در خیابان یخ

به خاطر آور یخ را
یخ بر خیابان
ماه یخ را
رقص یخین ماه
در خیابان یخ را

به خاطر آور اضطراب عابران
ترس تلخ را
در خیابان یخ
رقص را و
ماه را و
خیابان را
خیابانِ یخ کرده از سکوت
سرد می لرزد

نگاه تو کو؟
تا بر ماه بتابد
من سخت می لرزم.

حسین دانائی