Archive for July 2, 2012

تندر

هق هق رگباری
از پنجره
به کوچه زد

وقتی که از کوچ خواب
به دیدار آمدم
منِ بی ماه
در کوچه می دوید

در کوچه های بی ماه
آه … ای رفیق تشنه
سهم تو از آب
آهِ آتش بود.

حسین دانائی