Archive for March 27, 2013

شعر کوتاه ۴

یخِ مرغآبی

دریا را

موجِ مرده

 

آسمان پر از خالی

خالی یِ پرواز

 

دریا را تکان بده

از مرگ موج

می میرد

دریا.

 

حسین دانائی

شعر کوتاه ۳

شرط بسته بودیم

سر بکوبیم به اولین دیوار

 

در راه

سایه ی دیوارمی آمد

دیوارها می گریختند.

حسین دانائی

رویش بهار

کوبیدن پا بر زمین

شکستن سکوت

پریدن پرنده

ردٌِ شکست زمین

 

روئیدن جوانه ی آب

از شکاف شکستن

آب

آب

رویش جوی جوان و جوانه

بهار.

 

حسین دانائی

……………………..

پیشاپیش عید نوروز و سال نو را به همه ی دوستان و عزیزان، به ویژه آن ها که به هر دلیل در این روزها از عزیزان شان دور هستند تبریک می گویم و برای همه روز و روزگار بهتری را آرزو می کنم.