Archive for July 15, 2013

دیوانه ام نکن

Hossein Danai - دیوانه ام نکن

– « بگذار با پاهای تو بایستم»

 

با پاهای من بایست

اما قدم نزن

من

با آن ها راه می روم

راه رفتن را بیاموز

 

– « بگذار با دست های تو کار کنم»

 

دست های مرا بِبَر

دسترنج مرا نَبَر

کارِ دست را بیاموز

 

– «بگذار با فکرهای تو فکر کنم»

 

پاهایم را بِبَر

دست هایم را بِبَر

فکرم را … نه

نه … نه

دیوانه ام نکن.

 

حسین دانائی