Archive for March 13, 2014

سور و سرور شهر

سور و سرور شهر
از پشت شب می آمد
 
چشم شیطان کور
گوش شیطان کر
ستاره ها
یک به یک
روز می شدند
و پنجره ها
یک به یک دور
یلدا
از درازا کوتاه می شد
 
بر شانه های بلند شب
یک روز خواهم نوشت:
ما
از جان سختی خود
بی خبر بودیم.
 
حسین دانائی