صدا

   صدا 
   صدا
   صدا
   صدای در صدا
   آن صد صدای در صدا بود
   که مرا با خود می برد
   و به گوشم می زد:

   از زنده گان صدایی نیآمد
   پس با صدای صد صدا
   زنده باد مرده گان! 
   ………….
   این صد صدای در صدا
   به کوهستان می زد.

   حسین دانائی

One comment

  1. علی says:

    از زنده گان صدایی نیآمد
    پس با صدای صد صدا
    زنده باد مرده گان!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *