مرگ فروغ

 

   مرگ فروغ را دیدم
   که به دنبال ما
   می دوید.

   همسرم مدام ندا می داد:
   حسین آآآآآآآآآهسسسسسته تر!

   ………

   و این
   مدام 
   مکرر می شد. 

   حسین دانائی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *