سنگ سیاه و سکینه


   آه! ای سکوت سکینه
   سازش کنی؟
   نکن!
   آه ای سکوت آشتیانی سکینه!
  

   آهای سکینه!
   سکینه!
   سر را کنار کن!
   تن را کنار کن!
   …
   تن را کنار کن!
   سنگ سنگ، سنگ و سنگ، سنگ سیاه سنگ سکینه
   سر را کنار کن!
   بارانسار سنگ بر تو نبارد سکینه.


   بیچاره مادرم،
   بیچاره مادرم دیشب به خواب دید
   افتاده ای ز سنگ سکینه.
   سنگ سنگ، سنگ و سنگ سیاه سنگ
   ترا با خود می برند سکینه.
   مادر دوید
   این سو دوید، آن سو دوید
   سپر کرد تن تن تا سنگ بر تو نبارد سکینه.
   مادر دوید، این سو دوید، آن سو دوید
   سنگ می شکست، مادر نمی شکست سکینه.
   مادر دوید، مادر می دود دود
   مادر می دود دوید، می دود دود سکینه
   مادر می دود دود سکینه
   مادر می دود دود سکینه
   مادر…
   ……..
حسین دانائی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *