ماه از کوچه رفته است

در کوچه

           با ماه  

                  می رفتم 

از چشمان باز خانه ای 

چکاچک چاقوها

بر زبان می گذشت

و ضجه های کوچک باران 

                          می بارید

 

به ماه

      نگاه کردم

ماه

    رفته بود.

حسین دانائی

One comment

  1. محمد says:

    بسیار زیبا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *