ماه رابطِ ما


در بی فروتنیِ فاصله ها
ماه رابطِ ما باشد.
به ماه نگاه کن
با تو سخن گوید.

حسین دانائی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *