آخرین بوسه

در حسرتم چرا آن بوسه ی آخرین
بی انتها نشد
همیشه زمان
پیش تر از فرصتِ یک آه
دویده است. 

حسین دانائی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *