شعر کوتاه ١

خاک خورده باد ام  

آتش گرفته آب 

با موج می سوزم.

حسین دانائی

3 comments

  1. امیر says:

    بسیار موجز و زیبا.

  2. سیما says:

    آتش گرفته آب – زیباست.

  3. جمال says:

    زیباست. مرسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *