پیغام

 

   پیغام خواست پیکی که پا در رکاب داشت.
……………………………………..

  

   سفر را
   به دیداری عزیز
   کوله بر بستیم
   که مسافت بسیار بودو
   آوازه ات بلند

   در پیشاروی شهر
   پرچم پرهیز از نشانی ات
   آویز باد می رقصید.

حسین دانائی
۱ اسفند ۱۳۶۴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *